1.
ม่วงสวย พ, ชื่นวัฒนา อ, ไม้เท้าทอง เ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2024 May 23];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3216