1.
บุญหนู น, ชื่นวัฒนา อ, ไม้เท้าทอง เ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2024 Apr. 15];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3215