1.
พูลทรัพย์ ล, วรัญญานุไกร ส, แสนวา ส. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2023 Dec. 9];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214