1.
ทนโคกสูง จ, ชื่นวัฒนา อ, พันธุ์เมฆา พ. การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2024 May 23];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3213