1.
เตชาทวีวรรณ แ. จากบรรณาธิการ. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2024 May 18];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211