1.
วิทยาวุฑฒิกุล ร, วิภาวิน น. การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 21 [cited 2024 Jun. 22];5(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029