1.
น้อยชุมแพ บ, เตชาทวีวรรณ แ, แสนวา ส. การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 21 [cited 2024 Apr. 20];5(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023