1.
เผ่าพงษ์คล้าย อ, ชื่นวัฒนา อ, พันธุ์เมฆา พ. นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 20 [cited 2024 May 23];3(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2994