1.
วิจิตร โ, ชื่นวัฒนา อ, วารีสอาด อ. การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 20 [cited 2023 Mar. 30];3(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991