1.
จันทวงค์ แ, ชื่นวัฒนา อ, พันธุ์เมฆา พ. การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 20 [cited 2024 May 23];3(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989