1.
วงศ์จันทร์ ด, เตชาทวีวรรณ แ, วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 4 [cited 2023 Mar. 31];4(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940