1.
วงษ์จีน ก, เตชาทวีวรรณ แ, วชิรปรีชาพงษ์ ธ. การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 4 [cited 2024 May 18];4(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939