1.
พิทธยาพิทักษ์ ธ, วิเชียรพันธ์ ธ. การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. JLISSWU [Internet]. 2012 Jul. 12 [cited 2023 Dec. 5];5(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295