1.
เป้งทอง ส, วรรัตน์ปัญญา ก, ครุฑจ้อน ส. การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. JLISSWU [Internet]. 2012 Jul. 12 [cited 2024 May 23];5(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294