1.
ชารัมย์ ส, สุวัธนวนิช พ, เวศร์ภาดา ธ. กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553. JLISSWU [Internet]. 2012 Jul. 12 [cited 2024 May 23];5(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292