1.
สุทธิบริบาล ว, เตชาทวีวรรณ แ, ประพินพงศกร ศ. การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร. JLISSWU [Internet]. 2012 May 23 [cited 2024 Jun. 21];4(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160