1.
เสริมวิฑูรณ์ ศ, เตชาทวีวรรณ แ, วชิรปรีชาพงษ์ ธ. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. JLISSWU [Internet]. 2012 May 23 [cited 2023 Mar. 31];4(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159