1.
เงินพูลทรัพย์ ด. วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations). JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 9];12(2):98-112. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223