1.
โชติจิรวัฒนา ศ, ตันตระรุ่งโรจน์ พ, สุวรรณมรรคา ส. การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 6];12(2):71-85. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221