1.
กล่อมอิ่ม ก. การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving Skill and Life Skill Compliance for Sixth. ). JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 6];12(2):61-70. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12220