1.
สาระพล ธ, แม่นมาตย์ ล. สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries). JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 6];12(2):47-60. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219