1.
วิเชียร ส, แม่นมาตย์ ล. พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province). JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 9];12(2):30-46. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12218