1.
จีนงี่ ป, เกษมเนตร ล, วงศ์รัตนะ ช, เค้าฉิม ป, ไชยจูกุล ย, ทองภักดี ท, เกษรแพทย์ พ. การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century). JLISSWU [Internet]. 2020 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 6];12(2):15-29. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217