1.
คำหอม ช. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat . ). JLISSWU [Internet]. 2022 Sep. 13 [cited 2023 Mar. 30];12(2):1-14. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216