1.
อังคะปัญญาเดช ช, เตชาทวีวรรณ แ. สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand). JLISSWU [Internet]. 2019 Jul. 8 [cited 2024 May 18];12(1):84-97. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531