1.
เอ้งฉ้วน ภ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 25];11(1):191-208. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146