1.
พุทธิเดช อ, กรเพชรปาณี ส, วงศ์อุปราช พ. การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 31];11(1):159-75. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144