1.
เปรมปรี ธ, มีเจริญ ส, ทองภูเบศร์ ท. การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 31];11(1):141-58. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143