1.
เทียมแก้ว น. แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 31];11(1):130-4. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142