1.
เหมมันต์ น, สิริรัตนจิตต์ อ, ปราบรัตน์ ส, โยะหมาด ส. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 26];11(1):119-2. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141