1.
วงษ์สิงห์ อ, ปัดไธสง ส, สันคติประภา ก, เจือไทย จ. กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2024 Apr. 22];11(1):30-42. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135