1.
อิทธิชัยวัฒนา ย, แสนวา ศ, วรัญญานุไกร ส. ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 30];11(1):1-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133