หมอนทอง วันเพ็ญ, แสนวา ศุมรรษตรา, and พันธุ์เมฆา พวา. “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. บรรณศาสตร์ มศว 10, no. 1 (March 22, 2018). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944.