เตชาทวีวรรณ แววตา. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 10, no. 1 (March 22, 2018). Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9940.