พิพิธธนชัย อนุเศรษฐ์, พาวินันท์ ประภาส, and พันธุ์เมฆา พวา. “การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว 9, no. 2 (January 22, 2017): 48–61. Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393.