ศิริรัตน์ จรัสโฉม. “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 9, no. 1 (January 20, 2017): 57–66. Accessed December 9, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379.