โป๊ะฮง วิจิตรตา, and ประเสริฐสิน อัจศรา. “การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย”. บรรณศาสตร์ มศว 9, no. 1 (January 20, 2017): 14–28. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376.