แย้มวงษ์ นนทนันท์. “การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 7, no. 2 (December 25, 2014): 1–13. Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951.