ชัยรัตนะถาวร วงศกร, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วรัญญานุไกร สมชาย. “การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว 7, no. 1 (August 1, 2014): 65–81. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420.