ฤทธิเดช กุลวรางขค์, ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์, and พันธุ์เมฆา พวา. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด”. บรรณศาสตร์ มศว 7, no. 1 (August 1, 2014): 39–52. Accessed May 26, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418.