วารีสอาด อรทัย, ตรีโลจน์วงศ์ นุชรี, and วรัญญานุไกร สมชาย. “การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 7, no. 1 (August 1, 2014): 15–23. Accessed May 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416.