สุขเปี่ยม ทัศนา, ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์, and แสนวา ศุมรรษตรา. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 2 (March 13, 2014). Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094.