เควียเซ่น กันยารัตน์. “การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed July 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219.