ฟักโพธิ์ จารวี, and จันทร์สว่าง บุญยืน. “การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3218.