ม่วงสวย พุธชญา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3216.