บุญหนู นวลจันทร์, ชื่นวัฒนา อารีย์, and ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed January 28, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3215.