พูลทรัพย์ ลักษมี, วรัญญานุไกร สมชาย, and แสนวา สุมรรษตรา. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed December 9, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214.