ทนโคกสูง จินตนา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and พันธุ์เมฆา พวา. “การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3213.