เตชาทวีวรรณ แววตา. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 1 (May 15, 2013). Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211.