วิทยาวุฑฒิกุล รุจเรขา, and วิภาวิน น้ำทิพย์. “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์”. บรรณศาสตร์ มศว 5, no. 2 (January 21, 2013). Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029.